KO-MUR

location: Koszalin, Pilsudskiego St. 
project: 1995, competition – special mention

 

Porownanie planu historycz­nego ze wspolczesnym pla­nem zabudowy srodmiescia bylo punktem wyjscio­wym do opracowania propozycji zabu­dowy terenu przy murach mie­jskich w okoli­cach ulic Asnyka, Mickie­wicza oraz ulicy Mlyns­kiej. Choroba tego terenu, a takze calosci “Starego Mia­sta” Koszalina, jest jego niska in­tensywnosc zabudo­wy. Wspolczesnemu Cen­trum brak tego nasycenia zabudowa, us­lugami itp. ktore bylo charak­terystyczne dla przedwojenne­go Kosza­lina a takze dla wspolczes­nych, prawidlowo ro­zwija­jacych sie osrodkow mie­js­kich. Historyczna wartosc te­renu, centralnosc oraz blis­kie sasiedztwo Parku Miejs­kiego to cechy, ktore stano­wia o atrak­cyjnosci tego te­renu dla miesz­kancow a takze potencjalnych inwesto­row.

Niniejszy projekt jest proba uz­drowienia terenu objetego kon­kursem, a takze poczat­kiem naprawy Starego Mia­sta w Koszalinie miedzy uli­cami Zwyciestwa, Mlynska a Murami Miejskimi. “Uzdrawianie” to polega na zageszczaniu zabu­dowy w oparciu o stara struk­ture miejska z zachowaniem ist­niejacej zabudowy z okresu powojennego.

Projekt ten wykorzystuje hi­sto­ryczne struktury urbani­styczne (a nie formy), inter­pretuje je oraz proponuje wspolczesne srodki archi­tektonicznego wy­razu, ktore je wypelniaja.

Cecha charakterystyczna te­go kawalka miasta jest jego otwar­ta struktura zabudowy zwia­zana ze szczegolna funkcja te­go terenu w przesz­losci: Zamek Ksiaze­cy, pozniej klasztor, ko­sciol. Wyjatkiem jest czesc po­lozona na poludnie od obecne­go kosciola pra­woslawnego, gdzie przewa­zala zwarta, blo­kowa zabu­dowa mieszkaniowa.

Projekt ten powraca do tego schematu.

Na terenie, miedzy koscio­lem prawoslawnym a ulica Mickie­wicza, zapropono­wano zabu­dowe mieszka­niowa w oparciu o dawne li­nie regulacyjne.

Propozycje lokalizacji ple­bani prawoslawnej w tej zwartej zabudowie mieszka­niowej uz­nano za falszywa. Propono­wana lokalizacja to polnocna strona placu przed kosciolem prawoslawnym. W ten sposob przywrocono ko­sciolowi dawna oprawe ur­banistyczna w postaci regu­larnego placu z zabudowa mieszkaniowa po prawej oraz wolnostojaca ple­bania po lewej stronie.

Dawna kotlownie przewidzi­ano przebudowac na funkcje kultu­ralno-gastronomiczna. Kawiar­nia muzyczna (Kabaret), hall wystawowy, restauracja oraz taras kawiar­niany wypelniaje ten budynek. Zasada organi­zacji przestrzeni tego objektu jest warstwowosc w kierunku pionowym: na parterze kul­tura, na ostatniej kondy­gnacji gastronomia. Srodko­wy poziom spelnia funkcje posrednia, Ot­warcie przestrze­ni w czesci przed­niej (do hallu wystawo­wego) oraz tylnej (scena kawi­arni muzycznej) zapewnia miesza­nie sie poszczegol­nych poziomow funkcjonal­nych.

Dobra dostepnosc dla ruchu kolowego oraz pieszego te­renu lezacego przy ulicy Mlynskiej (na drodze z cen­trum do no­wych osiedli na polnocy), to idealne warunki lokalizacyjne dla obiektu handlowo-uslugo­wego. Kon­cepcja tego budynku polega na polaczeniu drobnych jed­nostek (od 36 qm) handlo­wych , uslugowych, biuro­wych, itp. pod jednym da­chem. Jed­nostki te sa dostepne z wewne­trznych ulic-pasazow, ktore lacza ulice Mlynska z Parkiem Miejskim.

We wschodniej czesci dzial­ki, wzdluz murow zapropo­nowano wytyczenie ciagu pieszego, ktory polaczylby istniejace oraz nowe funkcje kulturalne.

 

architect:
piotr smierzewski, freier architekt, karlsruhe 
dariusz herman